Gravferd
Når en av våre kjære er gått bort...

 er vi alle usikre og har en del spørsmål.  Derfor prøver vi å gi litt informasjon her, og hvis dere lurer på noe mer, kan dere gjerne ta kontakt med oss.

Det er kirkelig fellesråd som er gravferdsmyndighet for alle som gravlegges i Lindesnes kommune, uavhengig av tros- og livssynstilhørighet.
Alle som var bosatt i Lindesnes kommune når de døde, har rett på gravplass på en av våre tre kirkegårder, Spangereid, Vigmostad eller Valle.

 

Hvis avdøde var bosatt i en annen kommune, betales det en avgift for nedsettelse av kiste eller urne. 
Nedsetting av kiste for utenbygds begravelse: kr. 3.000,-
Nedsetting av urne for utenbygds begravelse: kr. 800,-

Lindesnes kommune har ikke eget gravkapell.

Den norske kirke som trossamfunn tilbyr seremoni i våre kirker.  Andre tros- og livssynssamfunn foretar også seremonier i forbindelse med gravlegging.  Ved utleie av kirkerommet til seremoni fra andre trossamfunn, betales for leie av kirken.

Ved ønske om borgerlig seremoni kan følgende lokales leies i Lindesnes kommune:
Vigeland: Vigelandsstua
Vigmostad: Grendehuset
Spangereid: Grendehuset

Kontakt med begravelsesbyrå
De aller fleste velger å benytte seg av et begravelsesbyrå for å få hjelp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Det kan være lurt å ta kontakt med dem så snart som mulig. De tar ansvar for å spørre dere og hjelpe til med alt det praktiske som dere må huske på (for eksempel dødsannonse, blomster, program, gravsted, musikk m.m.) Begravelsesbyrået tar seg også av kontakten med kirkekontoret for å avklare tidspunkt for begravelse og med dem som skal foreta seremonien. Det er også viktig at det gis informasjon til gravferdsmyndighet om dette er en kistebegravelse eller en kremasjon.

Valg av grav
Et av spørsmålene som må avklares er hvor i kommunen avdøde skal begraves.  Man kan ta i bruk en ny grav som kirkevergen anviser (evt etter ønske fra pårørende), eller man kan benytte en grav som er festet fra før.

Alle som dør og blir gravlagt i Lindesnes kommune i en ny grav, har rett på fri grav i 20 år.  Deretter kan graven festes for 10 år av gangen.  Men dersom det reserveres grav ved siden av til senere bruk (eks. for ektefelle), betales det for den graven som reserveres. 

Det er to typer festede graver.  Den ene er grav som er festet ved siden av en annen grav (eks at en ektefelle er gravlagt for noen år siden, og den ved siden av blir reservert).  Det andre er at en feste grav har vært ubrukt i over 20 år.  Da kan den benyttes til en ny gravleggging.  Det er den som er formell fester av graven som tar avgjørelsen om en grav kan begnyttes eller ikke, og tilllatelsen bør gis skriftlig til kirkevergekontoret.  Er det avdøde selv som var fester av den aktuelle graven, er saken normalt avklart - da er graven reservert for ham/henne.  Var avdøde fester av flere graver, og en av dem tenkes brukt, er det den som er ansvarlig for gravferden som tar avgjørelse om hvilken av dem som skal benyttes.

Kistegrav eller kremasjon m/urnenedsettelse
Dersom det er kistegrav, avsluttes begravelsen ved den åpne graven.  Ved kremasjon følges normalt kisten til bårebilen, og gravfølget blir stående til bilen har kjørt bort. 
Den som er fylt 15 år, kan skrive en begjæring om at en ønsker kremasjon når en dør, denne må være underskrevet og datert.

Det er anledning for pårørende å være tilstede når urnen skal sette ned på kirkegården.  Det er vanligvis kirkegårdsarbeideren som er med når urnen skal settes ned, ev. hjelper til med det.

Kisten skal som hovedregel senkes helt ned, og det brukes tau ved senking av kiste.

Gravstell
Kirkegårdsbetjeningen kan besørge stell av gravsted dersom pårørende ikke har anledning til dette selv.
Det koster kr. 1.500,- pr. år for stell av grav. 
Det innebærer utplanting av påskelilje før påske (hvis jorda er fri for tele), stemorsblomster før 17. mai, spanske margeritter og lobelia i juni og pålegging av granbar i slutten av oktober.  Blomstene blir vannet, gjødslet og stelt gjennom hele sesongen.
Det kan også opprettes et gravlegat for stell av grav. Vi bruker en gravlegatskonto i Sparebanken Sør, og så trekkes det årlige beløpet til stell herfra 
Det bør da settes av ca. kr. 40.000,- for stell av en grav i 20 år. Ta kontakt med kirkevergen hvis dette er aktuelt. 

KIRKELIG BEGRAVELSE

Kontakt med prest
Presten vil i løpet av en dag eller to ta kontakt med nærmeste pårørende for å avtale en samtale om begravelsen. Det er vanlig at presten som skal forrette under begravelsen møter de pårørende i hjemmet eller på kirkekontoret for å planlegge begravelsen.

Musikk i begravelsen
Sanger i begravelsen skal normalt velges fra salmeboken. Det er vanlig at pårørende velger sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest. Det er derfor viktig at dette avklares i god tid før begravelsen.

Minnetale
Minneord om avdøde holdes i begynnelsen av begravelsen. Èn av de pårørende eller presten (på vegne av de pårørende) holder talen. Eventuelt kan presten innlede og èn eller flere av de pårørende si litt etterpå. De pårørende kan også gjerne bidra med å lese på kransene, lese et lite dikt, synge el.l. Dersom andre enn de nærmeste pårørende ønsker å bidra med noe, avklares det med både forrettende prest og de nærmeste pårørende på forhånd.

Barn i begravelsen
Mange er usikre på om barna bør være med i begravelsen eller ikke. Generelt bør barn få være med.  Barn har like stort behov for å uttrykke sin sorg som voksne, men det uttrykkes ikke alltid på samme måter. Barn veksler raskt mellom glede og sorg - lek er en viktig del av hverdagen også for et sørgende barn. Vi må ikke tro at dette betyr at de skal "spares for" eller "beskyttes mot" sorgen sammen med resten av familien. Allerede fra 3 års alderen er barn opptatt av død. Dersom de voksne møter dette med åpenhet, og legger til rette for barnas sorg, er det godt og viktig for dem å få delta.

Det er viktig å lage gode rammer for barns deltagelse i en begravelse. Forklar på forhånd at det kommer til å være mye blomster, hvor kisten skal stå og hvordan det vil se ut. Det er fint å kunne gå inn i kirka og se før begravelsen, og så ta en tur ut igjen og snakke om hvordan det oppleves. Forklar også at det er fint og naturlig at voksne gråter og reagerer, at det er fordi vi er glade i hverandre og er lei oss fordi en er død. Dersom foreldrene er usikre på om de selv er i stand til å ta vare på barna under begravelsen, er det fint å finne noen andre som barna har tillit til, men som ikke sto avdøde så nær, som kan være sammen med barna.

Ta gjerne kontakt med presten på forhånd for å snakke om dette. Det finns også gode barnebøker om begravelse og om barn og sorg, som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barna.

Kostnader i forbindelse med kirkelig seremoni
For medlemmer av Den Norske Kirke, som var bosatt i kommunen på dødstidspunktet, koster det ikke noe for leie av kirke. Hvis organisten skal spille på forhånd, koster det kr. 420,- .  Dette avtales på forhånd. All pynting av kirken og eventuelle soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. For bruk av kirken til begravelser i andre kirkesamfunn, kreves godkjenning av soknepresten, og det må betales for leie av kirken. Ved begravelser for personer som ikke var bosatt i kommunen, må det i tillegg betales en avgift for nedsettelse av kiste/urne, og godtgjøring til prest. 

Avgifter for leie av kirke for utenbygds begravelse, hvor avdøde var medlem av Den norske kirke:
Kr. 2.000,- for leie av kirke (dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener)
kr. 1.500,- for leie av organist
Avgifter for leie av kirke ved begravelse, hvor avdøde ikke var medlem av Den norske kirke:
kr. 3.000,- for leie av kirken (dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener)
kr. 1.500,- for leie av organist

Ved spørsmål, ta kontakt med kirkeverge Siri Gjerdsjø Risdal, sr897@kirken.no  eller på telefon 91598689

                                                                                                                                              

 

 

 

Gravferd

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort